• Round Zero Season 2 Episode 7 – Smokin Pictograms: Jones vs Santos
  • Round Zero Season 2 Episode 5 – Man On Fire: Cejudo vs Moraes
  • Round Zero Season 2 Episode 4 – The Thug Rose That Grew From Piledriven Concrete: Namajumas vs Andrade
  • Round Zero Season 2 Episode 3 – Islands In The Stream: Holloway vs Poirier 2
  • Round Zero Season 2 Episode 2 – Pictograms, Instagrams and Snortin Grams: Jon Jones vs Anthony Smith